accurate adjusting nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

accurate adjusting nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm accurate adjusting giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của accurate adjusting.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • accurate adjusting

    * kỹ thuật

    sự điều chỉnh chính xác