accurate adjustment nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

accurate adjustment nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm accurate adjustment giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của accurate adjustment.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • accurate adjustment

    * kỹ thuật

    sự điều chỉnh chính xác