accurate location nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

accurate location nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm accurate location giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của accurate location.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • accurate location

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    sự định vị chính xác