accurate print registration nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

accurate print registration nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm accurate print registration giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của accurate print registration.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • accurate print registration

    * kỹ thuật

    sự đăng ký in chính xác

    sự đánh dấu in chính xác