trà thư trong Tiếng Anh là gì?

trà thư trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trà thư sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trà thư

    the book of tea