trà bụ trong Tiếng Anh là gì?

trà bụ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trà bụ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • trà bụ

    tea bud