trà lài trong Tiếng Anh là gì?

trà lài trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trà lài sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trà lài

    jasmine tea