trà quán trong Tiếng Anh là gì?

trà quán trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trà quán sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trà quán

    teahouse