trà dư tửu hậu trong Tiếng Anh là gì?

trà dư tửu hậu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trà dư tửu hậu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trà dư tửu hậu

    * thngữ

    tea and drink in abundance