trà đá trong Tiếng Anh là gì?

trà đá trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trà đá sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trà đá

    iced tea