trà cụ trong Tiếng Anh là gì?

trà cụ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trà cụ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trà cụ

    tea making facilities