tiền phố trong Tiếng Anh là gì?

tiền phố trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tiền phố sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tiền phố

    rent (on a house)