tiền bán trong Tiếng Anh là gì?

tiền bán trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tiền bán sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tiền bán

    (lịch sử) xem nửa đầu