tiền ngữ trong Tiếng Anh là gì?

tiền ngữ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tiền ngữ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tiền ngữ

    * dtừ

    antecedent