tiền cứu tế trong Tiếng Anh là gì?

tiền cứu tế trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tiền cứu tế sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tiền cứu tế

    * dtừ

    relief fund