thời xa xưa trong Tiếng Anh là gì?

thời xa xưa trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ thời xa xưa sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • thời xa xưa

    ancient times; antiquity

    xem xa xưa