nhất thần giáo trong Tiếng Anh là gì?

nhất thần giáo trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhất thần giáo sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhất thần giáo

    monotheism

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • nhất thần giáo

    Monotheism

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nhất thần giáo

    monotheism