nhất tội nhì nợ trong Tiếng Anh là gì?

nhất tội nhì nợ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhất tội nhì nợ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhất tội nhì nợ

    * tục ngữ

    debt is the worst poverty