nệm rơm trong Tiếng Anh là gì?

nệm rơm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nệm rơm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nệm rơm

    * dtừ

    pallet, paillasse