nệm giường trong Tiếng Anh là gì?

nệm giường trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nệm giường sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nệm giường

    mattress