nệm lông trong Tiếng Anh là gì?

nệm lông trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nệm lông sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nệm lông

    feather-bed