nệm dùng làm ghế trong Tiếng Anh là gì?

nệm dùng làm ghế trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nệm dùng làm ghế sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nệm dùng làm ghế

    * dtừ

    pouf