nệm ghế màn thảm trong Tiếng Anh là gì?

nệm ghế màn thảm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nệm ghế màn thảm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nệm ghế màn thảm

    * dtừ

    upholstery