nệm nước trong Tiếng Anh là gì?

nệm nước trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nệm nước sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nệm nước

    * dtừ

    water-bed