nệm nhồi bông trong Tiếng Anh là gì?

nệm nhồi bông trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nệm nhồi bông sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nệm nhồi bông

    * dtừ

    feather-bed