nệm hơi trong Tiếng Anh là gì?

nệm hơi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nệm hơi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nệm hơi

    air-bed

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nệm hơi

    air-bed