nệm lót sau yên ngựa trong Tiếng Anh là gì?

nệm lót sau yên ngựa trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nệm lót sau yên ngựa sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nệm lót sau yên ngựa

    * dtừ

    pillion