nạo xương trong Tiếng Anh là gì?

nạo xương trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nạo xương sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nạo xương

    bone gouge