nạo tiền trong Tiếng Anh là gì?

nạo tiền trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nạo tiền sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nạo tiền

    extort money