nạo thai trong Tiếng Anh là gì?

nạo thai trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nạo thai sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nạo thai

    xem phá thai