nạo xái trong Tiếng Anh là gì?

nạo xái trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nạo xái sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nạo xái

    scrape the opium residue from a pipe