nạo sông trong Tiếng Anh là gì?

nạo sông trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nạo sông sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nạo sông

    dredge a river