nạo cháy trong Tiếng Anh là gì?

nạo cháy trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nạo cháy sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nạo cháy

    scrape off burnt rice