nạo dừa trong Tiếng Anh là gì?

nạo dừa trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nạo dừa sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nạo dừa

    scrape the coconut meat out