nã tróc trong Tiếng Anh là gì?

nã tróc trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nã tróc sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nã tróc

    hunt for