nã tù binh trong Tiếng Anh là gì?

nã tù binh trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nã tù binh sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nã tù binh

    seize war prisoners