nã tiền ai trong Tiếng Anh là gì?

nã tiền ai trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nã tiền ai sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nã tiền ai

    to squeeze money from somebody