nã đạn trong Tiếng Anh là gì?

nã đạn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nã đạn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nã đạn

    to fire (bullets, shots)