nã liên thanh trong Tiếng Anh là gì?

nã liên thanh trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nã liên thanh sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nã liên thanh

    strafing