nã pháo vào trong Tiếng Anh là gì?

nã pháo vào trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nã pháo vào sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nã pháo vào

    * ngđtừ

    batter