nã trái phá trong Tiếng Anh là gì?

nã trái phá trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nã trái phá sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nã trái phá

    * dtừ

    shell-fire