la mắng thậm tệ trong Tiếng Anh là gì?

la mắng thậm tệ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ la mắng thậm tệ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • la mắng thậm tệ

    * thngữ

    to haul sb over the coals