la bàn hồi chuyển trong Tiếng Anh là gì?

la bàn hồi chuyển trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ la bàn hồi chuyển sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • la bàn hồi chuyển

    * dtừ

    gyro-compass

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • la bàn hồi chuyển

    gyroscopic compass