lần xuất kích trong Tiếng Anh là gì?

lần xuất kích trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lần xuất kích sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lần xuất kích

    * dtừ

    sortie