lần tràng hạt trong Tiếng Anh là gì?

lần tràng hạt trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lần tràng hạt sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lần tràng hạt

    to tell one's beads; to say one's rosary