lần lượt bắn gục trong Tiếng Anh là gì?

lần lượt bắn gục trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lần lượt bắn gục sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lần lượt bắn gục

    * thngữ

    to pick off