lần phủ ngoài trong Tiếng Anh là gì?

lần phủ ngoài trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lần phủ ngoài sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lần phủ ngoài

    * dtừ

    coating