gắng vượt người khác trong Tiếng Anh là gì?

gắng vượt người khác trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gắng vượt người khác sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gắng vượt người khác

    * ttừ

    pushing