gắng lên trong Tiếng Anh là gì?

gắng lên trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gắng lên sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gắng lên

    make an additional effort