gắng thử trong Tiếng Anh là gì?

gắng thử trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gắng thử sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gắng thử

    * dtừ

    fling